Logo Logo

פורטל - עראבה

*לצורך תשלום יש לקרוא את התקנון ולאשר את קריאתו - ללא אישור לא יהיה ניתן לבצע תשלום באתר.

בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.

במידה ולא הצלחת לשלם את הקנס באתר, הדוח הועבר למרכז לגביית קנסות וכדי לשלמו עליך להיכנס לקישור או לחייג מהנייד 35592* / 073-2055000